Portfolio
Fine Arts : Zbrush, Maya, Substance Painter, Arnold
Fine Arts : Zbrush, Maya, Substance Painter, Arnold
Fine Arts : Sculpt Zbrush, Topology & Rig Maya, Substance Painter, Arnold
Ongoing Project : Sculpt Zbrush, Topology Maya, Substance Painter (concept : Rémy Drouhin)
Kazuyuki : Sculpt Zbrush and Modeling Maya, V-Ray
Sculpt Zbrush, V-ray
Sculpt Zbrush
Texturing / Shading V-Ray
Sculpt Zbrush, V-ray
Sculpt Zbrush, V-Ray
Sculpt Zbrush, V-Ray
Sculpt Zbrush, V-Ray
Texturing Substance Painter, V-Ray
Modeling 3dsMax, V-Ray